Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

9165 ca99
Reposted fromsosna sosna viapiehus piehus
4336 bafd 390
Reposted fromfoods foods viapiehus piehus
Reposted frombluuu bluuu viapiehus piehus
0422 be7f 390
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viagabunia gabunia

July 25 2017

8620 bc9f 390
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
Podobno jak ktoś nam się śni to znaczy, że za nim tęsknimy. Inny zaś mówią, że to tamtej osobie brakuje nas. 
— jak to jest? tęsknisz?
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała: “Przyjedź do mnie, chcę być z tobą” zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viagabunia gabunia
Reposted fromzielono zielono viagabunia gabunia
3874 1736 390
1090 4878 390

charleskinbote:

summer more like ugh (mer)

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viapiehus piehus
1279 8bf7 390
Chuck Palahniuk - "Powiedz wszystko" 
Reposted fromkartoNik kartoNik viapiehus piehus
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
2336 1e1c 390
Reposted fromnutt nutt vianowaczi nowaczi
7310 0f5c 390
Im dłużej żyję, tym częściej odpowiadam "nie wiem" na proste pytania.
— Mirosław Welz
Reposted frompesy pesy vianowaczi nowaczi
0210 a78a 390
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viapatos patos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl