Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2017

1322 084b 390
Reposted frommanxx manxx viairmelin irmelin
6755 4b38 390

Now put ya hands up

Reposted frommyry myry viairmelin irmelin
0055 47c5 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viairmelin irmelin
9068 fb04 390
Reposted fromroxxx roxxx viairmelin irmelin
4105 77d8 390
Reposted fromMalinowynalesnik Malinowynalesnik viairmelin irmelin
7421 494d 390
1418 a3c9 390
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
0898 26b4 390

catsbeaversandducks:

“I try to capture all the little fun moments that happen when living with cats. All my little cat comics are done on 4 by 4 post-it notes! My fluffy friends are always a great source of inspiration and entertainment. And best of all they are always there when you need a hug or a good cry.”

Comics/text by​ Rikke Asbjoern - More info: Instagram

Odzywał się kiedy miał na to ochotę, dość nieregularnie. A jedyną rzeczą jaką mogłam na to poradzić było czekanie, aż znów do mnie napisze.
— pastelowe
Reposted frompastelowe pastelowe viakotfica kotfica
Zimnym zachłysnąć się majem...
— Koniec Świata; Oranżada
6946 1420 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
7825 6386 390
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viajointskurwysyn jointskurwysyn
4787 8563 390
This is the best thing I've seen for some months.
Reposted fromurwisko urwisko viairmelin irmelin
    Dostęp do seksu jest teraz najłatwiejszy w historii. Internet sprawił, że kobiety i mężczyzn można zamawiać jak skrzydełka w KFC. Mężczyźni tracą zdolność zdobywania kobiet. Bo, nie muszą tego robić. Jak nie ta, to następna.
     
— Piotr C. Pokolenie Ikea
Reposted frompanikea panikea viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl