Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2018

Reposted fromsilence89 silence89 viapiehus piehus
1974 e7aa 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapiehus piehus
4235 c48b 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viapiehus piehus
6186 08f3 390

April 01 2018

8837 b1b4 390
3010 3c43 390
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
      I'M GOING TO REBLOG THIS FOREVER AND EVER
Reposted frompracticaljoke practicaljoke viairmelin irmelin
1900 69d2 390
Reposted fromwybuchmuzgu wybuchmuzgu viairmelin irmelin
8298 d381 390
0513 17d5 390
Reposted fromonlyman onlyman viakotfica kotfica
5625 72f6 390
Reposted fromkarahippie karahippie
Gdybym tylko mógł wziąć roczny urlop od wszystkiego, kupić przyczepę, podróżować z tobą po całym świecie, dobrze jeść, pić i tak spać z tobą przez wszystkie noce, a rankiem wstawać powoli, dojrzeć przez okno jakiś las, spacerować wokół jeziora, położyć się w trawie, zmrużyć oczy w słońcu; tylko rok, a potem byłbym gotów wrócić i już nie prosiłbym o nic więcej dla siebie. Nie mam żadnych pretensji do życia, tylko żeby czasami zwolniło ten ucisk na szyi. Żeby tylko pozwoliło trochę żyć.
— Judith Katzir
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapiehus piehus
5881 6a66 390
Reposted fromexistential existential viapiehus piehus
0113 ba05 390
Reposted fromtfu tfu viapiehus piehus
1680 4231 390
Reposted frommsofall msofall viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl